Veden laatu

Loimaan Vesi johtaa pohjavettä kahdeksalta vedenottamolta. Suoritettujen tutkimusten mukaisesti vedenottamoiden raakavesi ja verkostovesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset.

Verkostovesitutkimukset:

Alastaro
Hirvikoski
Loimaan kaupunki, keskusta
Mellilä

EU-raporttit:

Torjunta-aineet 2019
Tulokset A 2019
Tulokset B 2019
Vedenottamot/verkosto 2019

Vesijohtoverkostoon kuuluu kaksi vesitornia, Kirkkokallion ja Juvankallion vesitornit. Kirkkokallion vesitornin tilavuus on 600 m³ ja Juvankallion vesitornin tilavuus 1 500 m³.

Tietoa vesijohtovedestä

Veden kovuus

Loimaan Veden  jakama talousvesi on pehmeää. Veden kokonaiskovuuden keskiarvo on 0,49 mmol/l eli 2,74 °dH (ns. saksalaista kovuusastetta). Kun veden kovuus on alle 1,4 mmol/l tai alle 8 °dH, vedenpehmennintä ei tarvitse käyttää.

Veden pH

Loimaan Veden jakaman talousveden happamuustaso eli pH-arvo pyritään pitämään noin 8:ssa eli se on lievästi emäksistä. Neutraali pH-arvo on 7.

Veden fluoridipitoisuus

Fluoridia pidetään ihmiselle välttämättömänä hivenaineena. Liiallinen fluorin saanti aiheuttaa hammaskiilteen muodostumishäiriön, hammasfluoroosin. Alueilla, joiden vesilaitosten jakaman veden fluoridipitoisuus ylittää 1,5 mg/l, tulisi imeväisikäisten lasten ja odottavien äitien vedensaanti toteuttaa muilla tavoin. Talousveden fluoridipitoisuuden terveysperusteinen raja-arvo on 1,5 mg/l. Loimaan Veden jakaman talousveden fluoridipitoisuus on alhainen, <0,2 mg/l, joten vaaraa liiallisen fluorin saannista talousvedestä ei ole.

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvionnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • Vesijohtoverkosto
  • Vesitorni, palopostit
  • Väliaikainen vedenjakelu
  • Desinfiontivalmius
  • Pumppaus vesijohtoverkostoon

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Loimaan Veden tunnusluvut:

Loimaan Veden tunnusluvut on esitetty Vesi.fi -sivustolla.
Tunnusluvut kertovat Loimaan Veden perustiedot sekä tietoja talousveden laadusta ja käsittelystä.

Lisätietoja:

Loimaan Vesi -liikelaitos

Johtaja Kimmo Virta puh. 050 473 2467

Työpäällikkö Ari Ahonen puh. 045 600 5435

Liedon kunta
Ympäristöterveyspalvelut

Terveystarkastaja Anu Vuotila-Kokko puh. 040 547 3231