Asuma- ja talousvedestä olennaisesti poikkeavaa jätevettä kutsutaan teollisuusjätevedeksi.

Loimaan Vesi on KVVY Tutkimus Oy:n kanssa selvittänyt yleisiä, käytössä olevia jäteveden haitta-ainepitoisuuksien raja-arvoja. Nämä, haitta-aineiden raja-arvot, on Loimaan Veden johtokunta hyväksynyt kokouksessaan 18. § 10.5.2023.

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä jätevesiensä laadusta verrattuna kulloinkin voimassa oleviin raja-arvoihin. Häntä velvoitetaan ilmoittamaan vesilaitokselle, jos annetut raja-arvot ylittyvät. Loimaan Vesi harkitsee ilmoituksen perusteella tehdäänkö toiminnanharjoittajan kanssa teollisuusjätevesisopimus.

Kts. Vesihuollon yleiset toimitusehdot kohdat:
7.9 Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset
7.10 Asiakkaan vastuu ja ilmoitusvelvollisuus

Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot